Přihláška od zákonných zástupců

Údaje označené * jsou povinné

1) Veřejné údaje
2) Neveřejné údaje

3) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákonný zástupce

Já, výše uvedený zákonný zástupce potvrzuji, že autor/autorka jmenovaný/á v odst. 1 je mladší 18 let. Souhlasím jeho/jejím jménem se zpracováním jeho/jejích osobních údajů organizátory Velké výstavy betlémů 2023 v rozsahu těchto údajů:

  • fotografie pořízené v rámci akce
  • jméno; příjmení; věková kategorie jako citlivý údaj.

Souhlas je platný pouze v případě, že jeho/její osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasu a v souladu s příslušnou legislativou.


Souhlas je poskytnut za účelem:
V souvislosti s propagací a dokumentací akce Velká výstava betlémů 2023 v tištěné formě i na webových stránkách www.mujbetlem.cz a dalších formách propagujících tuto akci, a to i po jejím skončení, vč. registrace a účasti dítěte v souvislosti s uvedenou akcí a zveřejňování výsledků této akce na webových a tištených stránkách.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů organizátory akce Velká výstava betlémů 2023 uvedených na přihlášce k akci po dobu 1 roku ode dne konání.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu ON tisk, Křesomyslova 384/17F, 1400 00 Praha 4, nebo e-mailem na adresu betlemy@on-tisk.cz.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.